شرکتهای تابعه

حوزه فعالیت : بازرگانی و ... – درصد مالکیت : 30 درصد
حوزه فعالیت : خدمات بیمه ای – درصد مالکیت حدود 100 درصد
فعالیت های امکان سنجی و اعتبار سنجی