سرمایه و ترکیب سهامدران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 500 میلیارد ریال (شامل 50 هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم 10,000,000 ریال) بوده و در پایان دوره مالی یکساله منتهی به 30/9/1396 هیچ گونه تغییری نداشته است.

سهامداران شركت در پايان دوره مالي منتهي به 30/9/1396 به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام 1395.09.30
بانک توسعه تعاون 49,998 99.996 499,980,000,000
شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون 1 0.002 10,000,000
شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون 1 0.002 10,000,000
جمع 50,000 100 500,000,000,000