ترکیب نیروی انسانی

جدول زیر جمع و ترکیب نیروي انسانی شرکت را برای دوره مالی منتهی به 30/09/1396نشان میدهد.

مدرک تحصیلی دوره مالی منتهی به 1396.09.30
دکترا 1
کارشناسی ارشد 4
کارشناسی 4
فوق دیپلم 1
دیپلم 1
جمع 11